Széchenyi 2020 pályázat

ÁSZF

A Tápiómetall Műszaki Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: HU-2766 , Tápiószele Farmosi út 23/A.; cégjegyzékszám: 13-09-068272; adószám: 10931112-2-13; statisztikai számjel: 10931112-4672-113-13; a továbbiakban: „Szállító”)

2018.01.01. napjától hatályos

Általános Szerződési Feltételei

(értékesítéshez)

  1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása

1.1. Szállító szolgáltatásai jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) alapján teljesülnek, ha a vele szerződő, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak nem minősülő féllel (a továbbiakban: „Vevő”) kötött egyedi írásbeli szerződés ettől eltérő kifejezett rendelkezést nem tartalmaz. Amennyiben a Vevőnek saját általános szerződési feltételei vannak, ez esetben is a jelen ÁSZF alkalmazandó. Vevő általános szerződési feltételei csak a Szállító kifejezett írásbeli elfogadása esetén válnak a szerződés részéve.

1.2. Szállító a mindenkori ajánlatban és a Vevőnek erre hivatkozó megrendelésében (a továbbiakban: „Megrendelés”) meghatározott árukat (a továbbiakban: „Áru” vagy „Áruk”) szállító, értékesítő és ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat (pl.: összeszerelés, logisztika, raktározás) (a továbbiakban mindezek együttesen: „Szolgáltatás”) nyújtó gazdasági társaság. Jelen ÁSZF alkalmazásában az Áru fogalma alatt minden olyan áru vagy Szolgáltatás értendő (együttesen / önállóan vagy különböző kombinációban és mennyiségben), amelyet a Vevő rendel meg.

1.3.  A Vevő megrendeli a Szállító által Áruk szállítására, értékesítésére irányuló vagy ezekhez kapcsolódó Szolgáltatásokat, Szállító pedig vállalja, hogy a mindenkori árajánlatban előre meghatározott egységárak és egyéb feltételek mellett az Árukat leszállítja és/vagy értékesíti Vevő részére, illetve ellátja az ezekhez kapcsolódó logisztikai és/vagy raktározási feladatokat.

1.4.  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Szállító és Vevő (a továbbiakban együttesen: „Felek”) között jelen ÁSZF szerint létrejövő szerződésekre a magyar jog, így különösen a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

  1. Megrendelés

2.1.  A Vevő igény szerint megrendelést küld a Szállító részére írásban. A Felek között szerződés akkor jön létre, amikor Vevő Megrendelése Szállító által elfogadásra (visszaigazolásra) kerül. Az ajánlataink nem kötelező érvényűek. Az alkalmazottaink által tett szóbeli megállapodások, ígéretek és garanciák csak és kizárólag az általunk történő írásbeli visszaigazolást követően válnak kötelező érvényűvé. Bármely Megrendeléssel kapcsolatos értesítést a Felek írásban kötelesek egymással közölni.

2.2.  A Szállító részéről az Árukra vonatkozóan közölt ajánlat tájékoztató jellegű, erre vonatkozó kifejezett utalás hiányában nem jelent kötelezettségvállalást.

2.3.  A fenti 2.1. pont vonatkozásában – és jelen ÁSZF vagy a Felek közötti egyedi szerződés(ek) eltérő rendelkezése hiányában egymás közötti egyéb kommunikációik vonatkozásában is – írásbeli kommunikációnak tekintik az e-mail vagy fax útján történő olyan levelezésüket is.
A jelen pontban tartalmazott rendelkezés tárgyi hatálya nem terjed ki a Felek közötti, jelen ÁSZF fenti 1.4. pontja és alábbi 5.2. pontja szerinti kommunikációra.

2.4. Vevő Megrendelése egyben a jelen ÁSZF Vevő általi elfogadását is jelenti.

2.5.  A Megrendelésnek tartalmaznia kell az Áru megnevezését, a Megrendelés számát, a rendelt mennyiséget és az egységárat, a szállítás igényelt határnapját, amely figyelembe veszi az előzetes árajánlatadás során közölt határidőket, valamint a Szállító Telephelyének címét vagy – ha az ettől eltérő – a szállítási címet.

2.6.  Ha az ajánlatra adott válasz kiegészítéseket, korlátozásokat vagy egyéb módosításokat is tartalmaz, úgy az új ajánlatnak minősül.

2.7.  A Felek a minimális rendelési mennyiséget árunként határozzák meg. Ettől kisebb mennyiségű megrendelést a Szállítónak módjában áll visszautasítani, illetve előzetes egyeztetést követően új kondíciókban megállapodni.

2.8.  A Megrendelés változtatása a visszaigazolást követően: a Vevő a megrendelést követően a Szállítóval közösen és előzetesen egyeztetve jelezheti a Szállítónak az esetleges megrendelés-változtatást. Az utólagos változtatásból adódó költséget a Szállító a Vevőre terhelheti.

  1. Teljesítés időpontja és helye

3.1. A teljesítés időpontjáról a Szállító írásban tájékoztatja a Vevőt. A Vevő köteles az egyeztetett időpontban, de legkésőbb a Megrendelés Szállítóhoz való beérkezésétől számított 7 munkanapon belül az Árut a Szállító Telephelyéről vagy a Megrendelés visszaigazolásán a Szállító által feltüntetett Szállítási Címről elszállítani. A szállítási időkre vonatkozó adatok hozzávetőlegesek. A kifejezetten kötelező érvényűen egyeztetett szállítási határidők a megbízási visszaigazolásunk dátumával kezdődnek, és csak a megbízás összes részlete időben történő tisztázásának, valamint Vevő összes kötelezettsége teljesítésének – például hitellevelek és garanciák nyújtása, előlegfizetések – feltétele mellett érvényesek.

3.2. Amennyiben a Szállító az egyeztetett határidőn belül nem teljesíti a Megrendelést, a Vevő köteles megfelelő póthatáridőt tűzni. A gyártási és gyári szállításokra visszavezethető okokból adódó késedelemért való felelősségét a Szállító kizárja.

3.3. Amennyiben a szállítóeszköz munkaszüneti napon, vagy munkanapon munkaidő után, vagy rakodásra alkalmatlan állapotban érkezik a Telephelyre vagy Szállítási Címre, az késedelmes átvételnek minősül és a késedelem következményei, ideértve az esetleges költségeket is, a Vevőt terhelik.

3.4. Amennyiben a Vevő az átvételi határidőt elmulasztja, a késedelmesen átvett áru után tárolási díjat tartozik fizetni a Szállítónak, melynek mértéke minden megkezdett napra tonnánként 0,08 euró.

3.5.  A teljesítés helye a Szállító Telephelye, vagy a megrendelés visszaigazolásán a Szállító által feltüntetett Szállítási Cím. A Vevő az Árut a Telephelyen munkanapon veheti át.

3.6.  A Vevő által megbízott fuvarozónak a Szállító csak abban az esetben szolgáltatja ki az Árut, ha a szállítással megbízott jármű és gépkocsivezető azonosításához szükséges adatokat, így különösen a sofőr nevét és a gépjármű rendszámát, a Vevő a rakodásra jelentkezésig írásban megadta.

3.7.  A Vevő által megbízott fuvarozónak kötelessége betartani a Szállító Telephelyén érvényes munkabiztonsági szabályokat, amennyiben a teljesítés (átadás-átvétel) helye a Szállító Telephelye. Az ennek elmulasztásából eredő balesetek kivizsgálása, illetve bejelentése a Vevő feladata.

  1. Szállítás

4.1. Szállítási minőség

4.1.1.Szállító – eltérő rendelkezés hiányában – a vonatkozó műszaki előírásokban és szabványokban meghatározott minőségi szintnek megfelelő teljesítést vállal. A számlán és a szállítólevélen minőségi csoport megjelölés szerepel, a tényleges minőséget a Vevő kifejezett igénye esetén a szállítólevél elkészülte után adott Áruhoz tartozó műbizonylatot a Vevőnek elektronikusan rendelkezésre bocsátja. A Szállító szavatol azért, hogy az általa értékesített Áruk a Felek közötti egyedi szerződésben (Megrendelésben) illetve annak Szállító általi visszaigazolásában meghatározott tulajdonságoknak megfelelnek. A Szállító – kifejezett megállapodás hiányában – nem szavatolja az általa szállított Áruk meghatározott célra, használatra való alkalmasságát. A szavatosság határideje 1 (egy) év, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb határidőt állapít meg.

4.1.2.A Szállítónak jogában áll a műbizonylatért díjat felszámítani, melynek értéke 990 forint darabonként.

4.1.3.A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Szállítót terhelik. Vevőnek joga van ezeken felül is vizsgálatokat saját költségére elrendelni.

4.2. Mennyiségi tolerancia

4.2.1.Felek mennyiségi toleranciában állapodnak meg, amely az Áruk fajtájára is tekintettel esetlegesen felmerülő mennyiségi eltérést jelent. 4.2.2.A mennyiségi- tolerancia a megrendelt mennyiség ± 5 %.

4.2.3.Részszállításokra csak az elvárható mértékben vagyunk jogosultak. Továbbá jogosultak vagyunk arra, hogy az egyeztetett szállítási mennyiségeket méltányos mértékben túllépjük vagy alulteljesítsük. A „kb.’” mennyiség megadása részszállítás esetén 10%-os túllépésre vagy alulteljesítésre jogosít fel bennünket.

4.3. Áru átadása-átvétele, szállítólevelek

4.3.1.A Szállító az Árut csak annak fuvarozására alkalmas szállítóeszközre rakja fel, figyelembe véve különösen a szállítóeszköz méreteit és teherbírását. Nem megfelelő szállítóeszköz, illetve rakodóeszközök hiányában a Szállító jogosult a rakodás megtagadására, amely esetben azonban a Szállító köteles értesíteni a Vevőt. A kirakodás feladata és költsége a Vevőt terheli.

4.3.2.Az átadás-átvétel helyétől függetlenül az átadott Áru szállítóeszközön történő biztonságos rögzítése a Vevő illetve megbízottja kötelezettsége. A nem megfelelő rögzítésből eredő károkért a Szállító semmilyen felelősséget nem vállal.

4.3.3.A szállítás ellenkező megállapodás hiányában a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) által közzétett INCOTERMS legújabb kiadásában foglaltak alapján CPT paritással történik. Amennyiben a Vevővel Szállító telephelyén történő átvételben megállapodás történt, akkor az FCA paritást jelent. A Vevő kérésére történő sürgős (a teljesítési határidő lejárta előtti időpontra való) szállítás miatt felmerült többletköltségek Vevőre átháríthatók.

4.3.4.Szállító köteles a Vevőt megfelelő okirattal igazolt formában (pl. szállítólevél, fuvarlevél) értesíteni arról, hogy az Árut mikor és hol bocsátják a Vevő rendelkezésére, illetve arról, hogy az Árut jelen ÁSZF-ben meghatározott módon átadták. A Szállító minden szállítmányához két példányban állít ki szállítólevelet. A Vevő képviseleti joggal rendelkező vagy azzal felruházott megbízottjai és/vagy munkavállalói mindkét példányon aláírásukkal kötelesek igazolni az Áru átvételét, majd az egyik példányt Vevő köteles Szállító részére a fuvarozón keresztül visszaküldeni (adott esetben megjegyzésekkel és/vagy észrevételekkel).

4.3.5.Az Áru átadása-átvétele a mennyiségi és a szerződés szerinti minőségi dokumentáció szerinti minőségi átvételét követően Vevő és Szállító között felvételre kerülő teljesítést igazoló jegyzőkönyv, valamint a Vevő által lebélyegzett szállítólevél alapján történik.

4.3.6.Amennyiben Vevő az Áru átvétele iránti kötelezettsége teljesítésével 7 (azaz hét) naptári napot meghaladó késedelembe esik, úgy Szállító a Megrendeléstől elállhat, és ez esetben Vevőt kártérítési kötelezettség terheli.

4.3.7.Amennyiben Vevőnek Szállítóval szemben lejárt tartozása van, úgy Szállító Vevő részére a már megrendelt Árukat csak akkor adja ki, ha Vevő a fennálló tartozásait megfizeti. Ennek alapján lejárt tartozás esetén Szállító jogosult a már visszaigazolt megrendelés szállítási határidejét egyoldalúan módosítani, illetve a szállítást egyoldalúan visszatartani.

4.4. Áru megvizsgálása (minőségi és/vagy mennyiségi kifogások)

4.4.1.A Vevő esetleges mennyiségi kifogásait haladéktalanul, írásban, a szállítási adatok és a hiány pontos megjelölésével, a fuvarozó (sofőr) nyilatkozatával együtt bejelenti a Szállítónak.

4.4.2.A szállítástól számított 3 (azaz három) munkanapot meghaladó vagy nem a fentiek szerint dokumentált mennyiségi kifogásokat a Szállító nem köteles elfogadni. Szemrevételezéssel észlelhető minőségi hiba esetén a [3] (azaz [három]) munkanapot meghaladó minőségi kifogást a Szállító ugyancsak nem köteles elfogadni. illetve a nem a fentiek szerint dokumentált minőségi kifogásokat – a minőségi hiba észlelhetőségétől függetlenül –. Az olyan hibákat, amelyek a legalaposabb vizsgálat során sem fedezhetőek fel ezen határidőn belül, az esetleges feldolgozás és megmunkálás azonnali megszüntetése mellett haladéktalanul azok felfedezését követően, írásban jelenteni kell.

4.4.3.A Szállító nem fogad el olyan kifogást, amely:

4.4.3.1. az Áru olyan jellemzőjére vonatkozik, amelyet a vonatkozó szabványok, gyártási előírások vagy szakmai szokványok megengednek és az Áru használhatóságát, feldolgozhatóságát általában nem befolyásolják; és 4.4.3.2. az Áru feldolgozhatóságára vonatkozik, kivéve, ha a Megrendelés Szállító általi visszaigazolásában a Szállító az Áru felhasználási célját vagy megmunkálási technológiáját kifejezetten elfogadta.

4.4.4.Az Áruk jellegére tekintettel a szállítás csomagolás és rozsdavédelem nélkül történik. A tárolás során természeti okok, időjárási tényezők miatt kialakuló felületi rozsda nem jogosítja fel a Vevőt az Áru átvételének vagy a vételár megfizetésének megtagadására illetve kárigény alapját sem képezheti.

4.4.5.A minőségi osztályon kívüli (non-prime) Áruk eladása megtekintett, tényleges állapotban, szavatossági igények kizárásával történik, függetlenül attól, hogy az ilyen Árut a Vevő a szállítás előtt ténylegesen megtekintette. Az ilyen Árukra vonatkozó specifikáció, adat vagy nyilatkozat megfelelőségéért a Szállító nem vállal felelősséget, az esetleges eltérések, pontatlanság miatt a Vevő nem jogosult cserét, javítást vagy más igényt érvényesíteni.

4.4.6.A Vevő határidőben benyújtott, szabályszerűen dokumentált, és a jelen ÁSZF szabályainak egyébként is megfelelő mennyiségi vagy minőségi kifogása által érintett Árut a Vevő köteles kárenyhítési kötelezettsége körében szállítási állapotában, állagát megőrizve tárolni a kifogás rendezéséig. A Vevő köteles a kifogással érintett teljes tétel azonosíthatóságának megállapításának és a kifogás megalapozottságának ellenőrzésének, illetve felülvizsgálatának lehetőségét biztosítani a Szállító számára. A Szállító hozzájárulása nélkül a kifogás megalapozottságának megállapítása előtt a Vevő a kifogásolt Áruval egyoldalúan nem rendelkezhet. A jelen pontban foglalt szabályok megsértése a kifogásból eredő jogok elveszítésével jár.

  1. Árak, számlázás, fizetési és egyéb feltételek

5.1. A Vevő a megrendelt Áru vételárát, illetve a szolgáltatás díját a Szállító számlája alapján előre történő vagy halasztott fizetéssel, banki átutalással teljesítheti. A halasztott fizetés feltétele, hogy a Vevő megfelelő hitelbiztosítással és ehhez tartozó hitelkerettel vagy bankgaranciával biztosított hitelkerettel rendelkezzen. Eltérő megállapodás hiányában halasztott fizetés esetén a fizetési határidő 15 (tizenöt) naptári nap.

5.2. Az Áruk vételára mindig a Megrendelés volumenétől függ, a Felek közötti szállítási szerződésben meghatározott egységár szerint, amelyet a megrendelt Áru jellegétől függően méterenkénti vagy tonnánkénti / kilogrammonkénti összegben határoz meg a Szállító. Szállító az előzetesen megadott árait módosíthatja vagy Vevővel újratárgyalhatja, különösen akkor, ha a járulékos költségek (pl. energia, fuvardíj) vagy az árfolyam nagymértékben változik. Szállító Vevő részére adott első árajánlatának érvényessége- eltérő hivatkozás hiányában-: 1 (azaz egy) hét. Vevő az Áru vételárával szemben csak Szállító írásbeli hozzájárulásával jogosult beszámítást érvényesíteni.

5.3.  A Szállító az általa a Megrendelés kapcsán nyújtott szolgáltatások díját, így különösen a műbizonylat kiállításának díját darabonként számlázza ki az adott szolgáltatást igénybe vevő Vevője számára.

5.4.  A Vevő vagyoni helyzetének jelentős romlása vagy fizetési késedelme esetén a Szállító egyoldalúan jogosult – a megrendelés visszaigazolásától eltérő módon – az összes, még le nem szállított Áru vételárának előzetes megfizetését kérni vagy a vételár kiegyenlítésére megfelelő biztosítékot követelni. Amennyiben a megállapodott feltételek nem teljesülnek, Szállító a szerződéstől egyoldalúan elállhat.

5.5.  A számlázás a Megrendelés Szállító általi visszaigazolásával összhangban kiállított szállítólevélen feltüntetett mennyiségek és mértékegységek (tonna, kilogramm, méter, darab) alapján történik. A megadott súlyok, az acélkereskedelemben szokásos kereskedelmi súlynak (HG) felel meg, mely 8kg/dm3.

5.6.  A Szállító a szerződés alapján szállított Árura vonatkozó tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja. Amennyiben a Vevő az Árut továbbértékesíti, úgy köteles a Szállító tulajdonjog-fenntartásáról a vevőjét tájékoztatni. A Vevő ezúton – a Szállító vételár-követelése erejéig – a Szállítóra engedményezi a vevőjével szemben őt megillető vételár-követelést, amiről Szállító kérésére értesíti vevőjét.

5.7.  Az Árura vonatkozó kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Vevőre.

5.8. Szállító kizárólag szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegésért tartozik felelősséggel. Szállító esetleges szerződésszegésért való felelőssége a szerződésszegéssel érintett Áru vételárának 10%-áig terjed. Szállító nem felel Vevő elmaradt hasznáért és a következményi károkért (pl. leállás, termeléskiesés). Szállító ugyancsak kizárja felelősségét a Vevő által feldolgozott termékek továbbértékesítése, felhasználása miatt esetleg keletkező közvetlen vagy közvetett károkért.

5.9.  A szerződés megtámadása a szolgáltatás és ellenszolgáltatás közötti feltűnő értékaránytalanság miatt kizárt.

5.10. Vevő a tévedés kockázatával köti meg a szerződést, ezért nem jogosult a szerződést tévedés jogcímén megtámadni.

5.11.  A Vevő jelen ÁSZF-en, keretszerződésén és egyedi szerződésén (Megrendelésén) alapuló, Szállítóval szembeni követeléseinek elévülési ideje az Áru átadásától számított 1 (egy) év.

5.12. Vevő vállalja, hogy a szerződéssel összefüggésben nem érvényesít semmilyen igényt közvetlenül Szállító ügyvezetőjével/ügyvezetőivel szemben.

5.13. Fizetési késedelem esetén a Vevő a számla esedékességekor érvényes, törvényes mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni a Szállítónak. A Vevő késedelembe esik a számla esedékessége után anélkül is, hogy Szállító ehhez külön fizetési felszólítást küldene.

  1. Lehívásos megbízások, folyamatos szállítások

6.1. A folyamatos szállításról szóló szerződéskötések során ismertetni kell a Szállítóval a kb. egyazon havi mennyiségekre vonatkozó lehívásokat és kategória-beosztásokat; ellenkező esetben jogosult arra, hogy ezek meghatározását méltányossági alapon saját maga végezze el.

6.2. Amennyiben az egyes lehívások összességében meghaladják a szerződéses mennyiséget, úgy Szállító jogosult a meghaladó mennyiség szállítására, azonban erre nem kötelezhető. A meghaladó mennyiséget a lehívás, illetve a szállítás során érvényes árakon számlázza ki.

  1. Az ÁSZF hatálya, módosítása

7.1. Az ÁSZF a hatálybalépés fejlécben jelzett napjától kezdődően, visszavonásig hatályos.

7.2. Az ÁSZF a Felek között megkötött valamennyi szerződéssel együtt értelmezendő, és annak tárgyi hatálya a Szállító és a Vevő által megkötött valamennyi szerződésre kiterjed.

7.3. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb azzá válna, az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Ebben az esetben a Felek kötelesek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést az eredeti célkitűzéseikhez lehető legközelebb álló szabályozással pótolni.

7.4. Az ÁSZF módosítása esetén a Szállító a módosítás tényét, a változások összefoglalását, a módosítás hatályba lépésének dátumát és az ÁSZF ezt követően hatályos teljes új szövegét tartalmazó tájékoztatót a módosítás hatályba lépését legalább 5 (öt) naptári nappal megelőzően weboldalán közzéteszi és azt a Vevők részére e-mail útján megküldi.

7.5. Ha az ÁSZF módosítás hatálybalépését követően a Vevő további Megrendelést küld, az általa módosított feltételek szerinti tartalommal elfogadja az új ÁSZF-et.

7.6. Az ÁSZF módosításai a hatálybalépésük időpontjában már létrejött Megrendeléseket nem érintik.

7.7. Az ÁSZF módosításai kiterjednek a hatálybalépésük időpontjában hatályban lévő Keretszerződésekre, ezekre a módosítás hatályba lépésének napjától kezdődően a módosított feltételek szerinti tartalommal vonatkozik az ÁSZF. 7.8. AzÁSZFmódosításánakhatálybalépéseutánmegkötöttMegrendelésekreugyancsakamódosítottfeltételekszerinti tartalommal vonatkozik az ÁSZF.

  1. Egyéb rendelkezések

8.1.AzÁSZFittszabályozottfeltételeitőlvalóeltéréskizárólagírásbanmegengedett.Ezvonatkozikajelenírásbeliséget előíró rendelkezésre is.

8.2.  Az ÁSZF és a megkötött egyedi szerződés esetleges eltérése esetén az egyedi szállítási szerződés rendelkezései az irányadóak.

8.3. Vevő a Szállító adatvédelmi tájékozatóját megismerte és annak ismeretében hozzájárul ahhoz, hogy a vele kapcsolatos adatokat (ideértve munkavállalói személyes adatait is) Szállító az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje és a cégcsoporton belül továbbítsa.

8.4.  Szállító és Vevő egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozataikat, amelyeket tértivevényes és ajánlott, avagy egyéb könyvelt levélpostai küldeményként szabályszerűen postára adtak, a másik féllel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy ha a kézbesítésről a címzett fél nem szerzett tudomást, feltéve hogy azokat a feladó Fél a másik Fél Felek közötti keretszerződésben vagy egyedi szerződésben megjelölt címére továbbította.

8.5. Szállító és Vevő kizárják a Magyarországon az 1987. évi 20. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezmény rendelkezéseinek egymás közötti viszonyukra történő alkalmazását.

8.6.  A jelen ÁSZF a Felek között létrejött keretszerződés, illetve egyedi szerződés (Megrendelés) elválaszthatatlan része.

8.7. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy a Felek között létrejött keretszerződésből illetve egyedi szerződésből (Megrendelésből) vagy ezek bármelyikével összefüggésben keletkezik, a Felek – hatáskörtől függően – alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

Acél most már csak egy kattintásnyira!

Vásároljon online a nap 24 órájában!