Széchenyi 2020 pályázat

Jogi nyilatkozat

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad tájékoztatást az Európai Unió rendeletének megfelelően (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR)

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: TÁPIÓMETALL Műszaki Kereskedelmi Kft.

Székhely: 2766 Tápiószele, Farmosi út 23/a.

Cégjegyzékszám: 13-09-068272

Adószám: 10931112-2-13

Képviselő: Ménesiné Katona Gizella

Telefonszám: 06-53/581-060

E-mail cím: menesine@tapiometall.hu

Honlap: http://tapiometall.hu

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Ön által megadott adatok az alábbi adatfeldolgozók részére kerülnek továbbításra:

 

Email szolgáltató: Intelliweb Kft

Székhely: 7627 Pécs, Marx út 23

Adószám: 14215111-2-02

Képviselő: Bella András

Telefonszám: +36-30-475-0766

E-mail cím: bella.andras@wwh.hu

 

Ügyviteli szoftver szolgáltató: SW Stúdió Kft

Székhely:6000 Kecskemét Vágó út 5.

Cégjegyzékszám: Cg.03-09-103953

Adószám:11375089-2-03

Képviselő: Rausch Zoltán

Telefonszám: +36-76-480016

 

Könyvvizsgálócég: Dancsa és Társa Kft

Székhely: 1076 Budapest Jobbágy u. 11.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-165538

Adószám: 10744378-2-42

Képviselő: Silhavyné Tóth Ildikó

 

Könyvelőcég: Settling Kft

Székhely: 2700 Cegléd Kossuth Ferenc utca 44. III.lph.III.em.10.

Cégjegyzékszám: Cg.13-09-134980

Adószám:12415638-2-13

Képviselő: Juhász Mihályné

Telefonszám:+36-30-855-8226

 

Üzemorvos: Szoboszlay és Társa Bt

Székhely: 2769 Tápiószőlős Árpád út 13.

Adószám:24591812-1-13

Képviselő: Dr Szoboszlay Árpád

Telefonszám: +36-30-349-4408

 

Munka és Tűzvédelmi tanácsadó: Pyrocoop Kft

Székhely: 2700 Cegléd Bede 575.

Adószám: 10615994-2-13

Képviselő: Nagy Péter

 

Futárszolgálat: Kontakt Express Kft

Székhely:1211 Budapest Szinesfém út 20.

Adószám:25920259-2-43

Telefonszám: +36-30-459-8727

 

Alvállalkozó fuvarozó: MÁR-IS TRANS Kft.

Székhely: 2766 Tápiószele, Ceglédi út 11.

Adószám: 24359951-1-13

Képviselő: Badenszki Jánosné

 

Bank: CIB Bank Zrt

Székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.

Adószám: 10136915-4-44

Képviselő: Kolozsi Gabriella

 

Bank: Budapest Bank Zrt

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.

Adószám: 10136915-4-44

Képviselő: Váróczi Lászlóné

Szerződések és nyilatkozatok révén biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat. Személyes adatot harmadik személynek nem tovatovábbítunk, kivéve, ha ezt törvény kötelezővé teszi.

 

Az adatkezelések jogalapja és megőrzési időszak

Az adatkezelések jogalapját az önkéntes hozzájárulás esetein túl, az alábbi jogszabályok teszik lehetővé számunkra.

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény az Eker. 13/A. § (3) bekezdése
 • Az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja
 • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a.
 • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §-a.
 • A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

Adatai kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogai vannak:

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 4. Az érintett hozzáférési joga
 5. A helyesbítéshez való jog
 6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 9. Az adathordozhatósághoz való jog
 10. A tiltakozáshoz való jog
 11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 12. Korlátozások
 13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Jogorvoslatok rendje

Panasz benyújtása az adatkezelőhöz

Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon az adatkezelőhöz.

 

Bírósági eljárás indítása

Ha önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogsértés megállapítása esetén kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.

 

Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz

Amennyiben önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

A hatóság elérhetősége:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +3613911400

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www.naih.hu

 

Adatkezelésünkkel kapcsolatban részletes tájékoztatást az alábbi linkre kattintva talál:

……………………………………………………

Kelt, Tápiószele, 2018. május 25.

 

TÁPIÓMETALL Kft.

Acél most már csak egy kattintásnyira!

Vásároljon online a nap 24 órájában!